Kuidas on Arengusammude programmist õpetajatele kasu?

Meie veebipõhises töövahendis on üles märgitud 100 väikest arengusammu, mille abil õpetajad saavad oma oskusi lihvida. Mõned õpetajad on hakanud selle tagajärjel oma tunde paremini eesmärgistama, põhjendades ka õpilastele, mida nad hakkavad antud tunnis õppima ja miks. Teised on keskendunud sellele, kuidas kujundada oma klassis töisemat õhkkonda, näiteks, kavandades sujuvamad üleminekud ühelt tegevuselt teisele. Mitmete õpetajate fookuses on olnud tagasiside andmine õpilastele, suunates õpilasi tegema oma töös mingit konkreetset muudatust. Eesti õpetajate kogemused näitavad, et juba esimese kuu või kahega õnnestub oma erialalisi oskusi märgatavalt lihvida ning aidata õpilasi paremini edasi.

Kuidas erineb Arengusammude programm tavalisest täienduskoolitusest?

Peamisi erinevusi on neli. Esiteks, programm on õpetaja jaoks hästi praktiline. Tänu paljudele väikestele arengusammudele on õpetamisoskuste arendamine ja nüüdisaegse õpikäsituse elluviimine tehtud lihtsamini hoomatavaks. Keerulised ideed nagu näiteks ennastjuhtiva õppija toetamine on täpselt lahti seletatud, mis võimaldab õpetajal väikeste sammude kaupa seda oma klassis ellu viia. Teiseks, iga õpetaja saab tegeleda täpselt selle teemaga, mis teda antud hetkel kõige rohkem kõnetab või mis on talle parasjagu kõige vajalikum. Kolmandaks, õpetajad saavad pidevalt kasulikke nõuandeid oma kolleegidelt. Programmi raames käivad just teised õpetajad järjepidevalt tunde vaatlemas ja annavad kasulikku tagasisidet. Neljanda asjana võib lisada vähese ajakulu – prorammi kasutamine võtab aega mitte rohkem kui kaks tundi kuus.

Miks on Arengusammude mudel õpetajatele kasulik?

Täienduskoolitusest on õpetajatele kõige rohkem kasu, kui on täidetud mõned olulised tingimused: õpetaja seab selge eesmärgi, millist oskust ta ise soovib arendada; ta tunneb kolleegide toetust uute ideede katsetamisel; ta tegeleb uute teemadega vähehaaval, ilma kognitiivse ülekoormuseta; ta näeb näiteid, kuidas uut õpetamisviisi ellu viia; ta harjutab uut õpetamisviisi ning saab kasulikku tagasisidet; ta analüüsib oma tegevust ning selle mõju õppijatele jne. Arengusammude programmis on kõik need tingimused täidetud. Põhjalikumalt on need lahti kirjeldatud Education Endowment Foundationi hiljuti avaldatud raportis (EEF, 2021).

Kas õpetaja saab õpipartneri oma koolist või väljastpoolt kooli?

Igale õpetajale valitakse õpipartner oma koolist. Õpipartneri valikul on kõige tähtsam tema soov toetada õpetaja professionaalset arengut ning samas ka ise õppida ja areneda. Kõige parem on see, kui õpetaja ja õpipartner annavad mõlemad märku, et neil on usalduslik suhe ja nad soovivad teineteisega koostööd teha.

Mitu õpetajat ühest koolist võiks programmiga liituda?

Mõnes koolis on alustatud 4-5 õpetajaga, mõnes 10-12 õpetajaga. Kõige olulisem on siiski see, et programmiga liitumine võiks olla vabatahtlik. Kui mõned õpetajad alustavad arengusammude katsetamisega ja näevad, et sellest on neile kasu, siis saab peagi osalejate ringi laiendada. Näiteks ühes Eesti koolis, kus alustati nelja õpetajaga, on nüüd juba 20 õpetajat Arengusammudega liitunud.

Milliseid õpetamisoskusi programmi raames käsitletakse?

Arengusammude veebipõhises töövahendis on kümme olulist õpetamisoskust – alates töise õpikeskkonna loomisest kuni ennastjuhtiva õppija toetamiseni – kirjeldatud läbi mitmesaja väikese arengusammu. Iga õpetaja ja tema õpipartner saavad pärast tunnivaatlust valida talle antud hetkel kõige vajalikuma sammu. Õpetamisoskusi saab ette võtta vastavalt iga õpetaja vajadustele. Teisisõnu, meil ei ole kindlaksmääratud programmi, mida kõik õpetajad peavad teatud järjekorras läbima.

Meie töövahend käsitleb järgmisi oskusi:

  1. Töise õpikeskkonna kujundamine

  2. Tunni planeerimine ja läbiviimine

  3. Iseseisev harjutamine

  4. Kaasamõtlemine ja pingutamine

  5. Vead ja vääritimõistmised

  6. Ennastjuhtiva õppija toetamine

  7. Mälu ja tähelepanu iseärasused

  8. Tagasiside

  9. Õpilaste tööde klassi ees analüüsimine

  10. Kogu klassi haarav arutelu


Kui te ei saanud oma küsimusele vastust, kirjutage aadressil: artur@arengusammud.ee