Koolidirektor ja õppejuht saavad programmi õnnestumisele kaasa aidata:

 1. julgustades õpetajaid teostama tunnivaatlusi ja andma teineteisele tagasisidet

 2. valmistades ette õpipartnereid

 3. tagades, et tunniplaan ja töökoormus võimaldavad juhendamist

 4. jälgides, et juhendamine toimuks järjepidevalt ning arutades osalejatega, millisest

  juhendamisest on neile kõige rohkem kasu

Kõik need sammud on ka iseenesest kooli õppekultuurile väärtuslikud ja kiirendavad heade õpetamisoskuste levikut.

Harjumine tunnivaatluste ja tagasisidega

Tunnivaatlused ja üks-ühele tagasisidekohtumised on ühed tõhusaimad viisid õpetaja arenguks, nii Arengusammude programmi raames kui ka üldiselt. Seda on välja toonud teemasse puutuv teaduskirjandus. Selleks, et Arengusamme edukalt läbi viia, on oluline, et kogu kooli kollektiiv mõistaks, et kolleegide tundide vaatlemine ja analüüsimine on väärtuslik osa nende tööst ning aitab neil paremaks saada. Programmi edukaks ellu viimiseks:

 • Julgustage õpetajaid 15-minutiliste “ampsude” kaupa teineteise tunde vaatlema.

 • Rõhutage positiivse tagasiside ja tunnustamise vajadust, et võtta ära õpetajate kontrollimise ja hinnangute andmise hirmu.

 • Programmi käivitudes suunake õpetajaid andma teineteisele konstruktiivset tagasisidet, kuidas paremini õpilasteni jõuda ja teadmisi edasi anda.

Õpipartnerite ettevalmistamine

Arengusammude programmi elluviimisel mängib suurt rolli õpipartnerite (juhendajate) kvaliteet. Hea õpipartner teab, millised on väärt õpetamisviisid ning oskab neid oma kogemuse põhjal kolleegile kirjeldada ja harjutuse vormis ette näidata. Ükski õpetaja ei ole täiuslik, kõigil on teineteiselt midagi õppida, aga programmi alustamiseks oleks hea kasutada ära kooli meisterõpetajate või kogenud pedagoogide kogemust. Abiks on veel: 

 • Programmi lühike tutvustamine kõikidele õpetajatele ja selle raames õpipartnerite rolli läbimängimine, ühiselt arutades, kuidas paremini teineteist tagasisidestada ja väärt õpetamisoskuseid harjutada.
 • Õpetamise hea tava sõnastamine kooli juhtkonna ja õpetajate koostöös. Kas saame olulistest ideedest ühtmoodi aru ning kasutame õpetamisest rääkides ühist sõnavara?
 • Õpipartnerite järjepidev toetamine ja nende tegevuse väärtustamine, neile omakorda tagasisidet andes ning neid koolitades.

Tunniplaan ja töökoormus

Eesti õpetajate koormus on suur, samas on vaja leida aega nende arenguks. Arengusammude printsiip on lihtne – kasutada seda vähest aega võimalikult hästi, võttes iga õpetajat ja tema arenguvajadusi eraldi ning püüdes väikeste, kuid regulaarsete kohtumistega välja arendada neid külgi, mida õpetaja ise kõige olulisemaks peab. Selleks oleks vajalik leida õpetajatele ja nende õpipartneritele tunniplaanidesse ühiseid vaatluse- ja kohtumisaegu. Ning teha nendest kinnipidamine koolis sama oluliseks, kui on tundide andmisest kinnipidamine. Õpetaja ei peaks programmis osalema teiste oluliste tööülesannete arvelt! Mida silmas pidada:

 • Iga õpipartner võiks juhendada ühte või äärmisel juhul paari õpetajat, vastavalt tema ajalistele võimalustele.

 • Kool saab programmis osalemiseks aidata vähendada juhendajate muid ülesandeid ning ajatada nende tunnikoormust.

 • Arengusammud on oma olemuselt järjepidev täienduskoolitus. Seega oleks hea analüüsida, kas mõned õpiaastasse planeeritud koolituste teemad on sellega kattuvad ning kollektiivis arutada, millistest koolitustest on enam kasu ja millised võib ära jätta.

Programmi pidev areng

Selleks, et võtta Arengusammude programmist maksimum, oleks hea koguda iganädalaselt andmeid õpetajatelt ja nende õpipartneritelt. Sellega aitab Steplabi veebiplatvorm, mille kaudu saab kooli juhtkond jälgida programmis osalejate edasiliikumist. Nagu iga uue asja käivitamisega, võivad alguses tekkida arusaamatused või möödarääkimised. Samas on õpetajate areng ning see, kuidas neid juhendada, laiemalt oluline kooli õpetamise tasemele ja õpitulemustele. Seega soovitame: 

 • Koguda andmeid tunnivaatluste ja tagasisidekohtumiste toimumise ja osalejate muljete kohta. Mis töötab, mis eksitab? Mida saaks paremini?
 • Analüüsida neid andmeid pidevalt ka programmi edenedes, et järjepidevalt tõsta õpipartnerite juhendamise taset.
 • Sekkuda kiiresti, kui tekib mõni probleem (nt inimesed ei sobi omavahel), ning leida sellele lahendus, nii et ei kannataks osalejate motivatsioon ega areng.

NB! Oleme koostanud õppejuhile ka detailsema abimaterjali, mis kirjeldab, kuidas Arengusammude programmiga koolis alustada.